Uzaktan Eğitim Türk Dili II

Uzaktan Eğitim Türk Dili IIUzaktan Eğitim Alanında sahip olduğunuz tecrübe ile sizlere Uzaktan Eğitim Türk Dili II, alanında uzman uzaktan eğitim hocalarımızla sunuyoruz.

 • Deneyimli Eğitmenler
 • Canlı Dersler
 • Video Eğitimler
 • Dökümanlar
 • Online Testler
 
   
 

Biz Sizi Arayalım

Uzaktan eğitim hakkında sormak istediğiniz sorular, kayıt ile alakalı merak ettikleriniz ve diğer tüm sorularınız için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım

 • Telefon: 0850 333 00 07
 • Telefon: 0530 304 98 98

Akademi Uzaktan Eğitim Alanında Uzman kadrosuyla geçme garantisi veren tek uzaktan eğitim kurumu olması bu sebebe neden olarak gösterilebilir. Inter-aktif Konu Anlatımları, Inter-aktif Soru Çözümleri, videolu Konu anlatımları, Videolu Soru çözümleri ve teknolojik eğitim ile ilgili aklınıza gelebilecek her şey burada mevcut.

İnsan, yaşadığı dünyayı anlama ve anlatma aracı olarak dili kullanır. Dilin anla­ma boyutu okuma ve dinleme becerileriyle; anlatma boyutu ise konuşma ve yazma ile ilişkilidir. Dil becerileri dinlemekonuşmaokuma ve yazma olarak anılan dört etkinlik alanının birbirini bütünleyen ilişkileri içinde edinilip geliştirilir.

Güz döneminde okuduğunuz Türk Dili I kitabında genel olarak dil kavramı incelenmiş, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi verilerek Türkçenin tarihsel dönemleri özetlenmişti. Ardından Türkçenin ses bilgisi, söz dizimi, anlatım gücü ve söz varlığı üzerinde durulmuş; Türkçenin diğer dillerle etkileşimi ve günümüzde karşı karşıya bulunduğu sorunlara değinilmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştı,

Bahar döneminde Türk Dili II kitabında ise yazılı ve sözlü anlatım üzerinde durulmuştur. Kitabın birinci ünitesinde insana özgü anlaşma ve iletişim aracı olan yazma becerisi, yazılı dilin uyumlu bir bütünlüğü olan kompozisyon ile birlikte incelenmiş ve yazılı kompozisyon oluşturmada izlenecek yollar örneklerle gösterilmiştir. İkinci ve üçüncü ünitede yazılı dilin olmazsa olmazları, noktala­ma işaretleri ve bir yazının amacına ulaşabilmesi için uyulması gereken yazım kuralları ele alınmıştır. 

Günlük yaşamda insanlar , duygu ve düşüncelerini paylaşmaya, yazılı bir eser ortaya koymaya değin pek çok nedenle yazma etkinliğinden yararlanır. Her yazının niteliği, ele aldığı konu, amacı, uzunluğu, dilin kullanımı, sözcüklerin seçimi aynı değildir. İşte bütün bu farklılıklar zaman içinde yazılı anlatım türlerinin oluşmasına yol açmıştır. Dördüncü ve beşinci ünite, düşünce yazıları ve sanatsal yazılar olarak iki ana başlık altında  farklı anlatım türlerine ve bu türlerin örneklerine ayrılmıştır. Üniteler­de yer alan örnek metinlerde  yararlanılan kaynağın yazım biçimine bağlı kalınmıştır.

İçeriği nedeniyle farklılık gösteren bi­limsel yazılara ve kurumların kendi aralarında ya da kişi veya özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla başvurdukları yazışma biçimlerine altıncı ünitede yer verilmiştir.

Yazılı metni algılama, anlama ve kavrama süreci olarak nitelendirilen okuma, pek çok alt beceriyi de gerektiren karmaşık bir süreçtir. Aynı şekilde konuşulanları anlam­landırmayı gerektiren ve işitmeden farklı olan dinleme becerisi de zihnin anlama süreciyle ilgilidir. Yedinci ünitede genel olarak okuduğunu veya dinlediğini anlama kavramları ve okuma/dinleme sürecini etkileyen davranışlar üzerinde durulmuştur.

İnsanlar arasında iletişimin önemli bir boyutu yüz yüze gerçekleşmektedir. Araştırmalar doğru ve etkili konuşma becerisi ile kişinin toplum ve mesleki başarısı arasında da güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yazılı anlatımda olduğu gibi sözlü anlatımda da dilin etkili kullanımı esastır. Bu gerçekten yola çıkılarak seki­zinci ünitede sözlü anlatımla ilgili temel kavramlara; doğru, etkili ve güzel konuşmanın temel ilkeleri ile konuşma türlerine yer verilmiştir.

Ortak gerçekleştilen bu çalışmamızın öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz...

Amaç
Bu dersin amacı, yazılı kompozisyon oluşturma sürecini, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini, sanatsal, düşünsel yazılı anlatım türleri ile bilimsel yazı ve resmî yazışmaları, okuma, dinleme, konuşma becerileri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
 
Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
 
1.  Kompozisyonla ilgili bilgi sahibi olabilecektir.
 
1.1.  Kompozisyonla ilgili genel bilgileri açıklar.
 
1.2.  Sözlü ve yazılı kompozisyonun farkını betimler.
 
1.3.  Yazılı kompozisyon oluşturma aşamalarındaki farklılıkları kavrar.
 
1.4.  Yazılı kompozisyonda paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını sıralar.
 
1.5.  Yazılı kompozisyonda paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını ayırt eder.
 
2.   Türkçede kullanılan temel noktalama işaretlerini tanıyabilecektir.
 
2.1    Noktalama işaretlerinin kullanımının tarihsel sürecini kavrar.
 
2.2    Yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin kullanımının önemini açıklar.
 
2.3    Türkçede kullanılan temel noktalama işaretlerini sıralar.
 
2.4    Türkçede kullanılan temel noktalama işaretlerinin özelliklerini ayırt eder.
 
3      Türkçenin yazım kurallarını tanıyabilecektir.
 
3.1. Yazılı anlatımda yazım kurallarının önemini açıklar.
 
3.2 yazılı anlatımda uyulması gereken genel kuralları açıklar.
 
3.3. Eklerin ve sözcüklerin yazım kurallarını ayırt eder.
 
4        Yazılı anlatım türlerinden düşünce yazılarını tanıyabilecektir.
 
4.1. Düşünce yazılarının genel özelliklerini açıklar.
 
4.2. Düşünce yazıları türlerini sıralar.
 
4.3.düşünce yazılarının türlerini ayırt eder.
 
5        Yazılı anlatım türlerinden sanatsal yazıları tanıyabilecektir.
 
5.1. Sanatsal yazıların genel özelliklerini açıklar.
 
5.2. Sanatsal yazıların türlerini sıralar.
 
5.3.sanatsal yazıların türlerini ayırt eder.
 
6        Bilimsel yazılar ve yazışma türleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 
6.1. Bilimsel yazıların diğer yazı türlerinden farklılığını açıklar.
 
6.2. Bilimsel araştırma sürecini ve bilimsel üslubu betimler.
 
6.3. Bilimsel bir yazıda kaynak gösterimi ve kaynakça yazımını değerlendirir.
 
6.4. Yazışma türlerini örneklendirebilir.
 
7        Temel dil becerilerinden okuma ve dinleme hakkında genel bilgi sahibi olabilecektir.
 
7.1    Okumanın temel niteliklerini sıralar.
 
7.2    Okuduğunu anlama kavramını değerlendirir.
 
7.3    Okuma stratejilerini sıralar.
 
7.4    Eleştirel okuma kavramını açıklar.
 
7.5     Dinlemenin temel niteliklerini sıralar.
 
7.6     Dinleme sürecini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 
7.7    Dinleme türlerini sıralar.
 
7.8    Okuma-dinleme ilişkisini irdeler.
 
8.  Sözlü anlatım hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 
8.1. Doğru ve güzel konuşmada sesin fizyolojik niteliği ve niceliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
 
8.2 Doğru ve güzel konuşmada sahip olması gereken temel içerik özelliklerini tanımlar.
 
8.3.Sözlü iletişimde beden dilinin önemini açıklar.
 
8.4. Konuşma türlerini ayırt eder.
 
8.5. Başarılı bir sunum için dikkate alınması gereken temel ilke ve teknikleri değerlendirir.
 
8.6. Türkçenin sözlü iletişimde dikkate alınması gereken söyleyiş özelliklerini açıklar.
 

Üniteler

 1. Kompozisyon Bilgileri
 2. Noktalama İşaretleri
 3. Yazım Kuralları
 4. Yazılı Anlatım Türleri Ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları
 5. Yazılı Anlatım Türleri Ve Uygulamaları II: Sanatsal Yazılar
 6. Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri
 7. Okuma ve Dinleme
 8. Sözlü Anlatım

 türk dili, uzaktan eğitim, sınav, sınav sonuçları, açıköğretim, açıklise, aof, türk dili, çıkmış yılların soruları, konu, özetleri, ders, notları, sınav soruları, işletme,

EĞİTMEN

Benzer Uzaktan Eğitim Dersleri

Uzaktan Eğitim Türk Dili II
Uzaktan Eğitim Türk Dili II

Online ders - Uzaktan Eğitim Türk Dili II

Uzaktan Eğitim İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uzaktan Eğitim İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Online ders - Uzaktan Eğitim İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uzaktan Eğitim Türkiye Ekonomisi
Uzaktan Eğitim Türkiye Ekonomisi

Online ders - Uzaktan Eğitim Türkiye Ekonomisi